Chữ ký số là một cơ chế mật mã hóa được sử dụng để kiểm tra độ chân thực và tính toàn vẹn của dữ liệu số. Chúng tôi có…

Lightning Network (LN) là một khái niệm được xây dựng bởi Joseph Poon và Thaddeus Dryja vào năm 2015. Ý tưởng chính phía sau dự án này là tạo nên…

Tài chính phi tập trung (hay đơn giản là DeFi) là một hệ sinh thái bao gồm các ứng dụng tài chính được xây dựng dựa trên các mạng blockchain. Cụ…